Privacy Statement

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen, gevestigd aan Koningspage 65 7361 ZT Beekbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dennislicht.nl
Koningspage 65
7361 ZT Beekbergen
+31638461345

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in e-mailcorrespondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dennislicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen) tussen zit. Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Office 365 pakket voor Word, Excel, Outlook en Powerpoint;
  • Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven, waar je op elk gewenst moment voor kan uitschrijven;
  • One-Drive voor het veilig online opslaan van persoonsgegevens en documenten;
  • Spyhunter 4 voor het bestrijden van Malware-virussen en overige Spyware;
  • Mihostnet voor het veilig opslaan van onze e-mails;
  • Hostnet als beveiligde server voor domeinnaam en website;
  • Moneybird voor de financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht om voor mijn financiële administratie een bewaarplicht van 7 jaar te hanteren, conform de Belastingwet. Ik bewaar dan ook persoonlijke gegevens die relevant zijn voor mijn financiële administratie tot maximaal 7 jaar.
  • Overige persoonlijke gegevens bewaar ik tot maximaal 2 jaar nadat de klantrelatie of overeenkomst is beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dennislicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dennis Licht | Running, Coaching & Adviezen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dennislicht.nl.